Werkgevers

Hoe beter de werknemer functioneert, hoe beter het is voor de werkgever èn de werknemer! Dat geldt ook voor het verzuim van de werknemer door ziekte.

Als een medewerker vastloopt op verschillende aspecten van het werk zoals het communiceren met collega’s en de leidinggevende, moeite heeft met de planning en de organisatie van de werkzaamheden, gevoelig is voor veranderingen op het werk, kan het helpen om hem/haar te laten coachen door een gespecialiseerde coach. Deze coaching kunnen wij bieden.

Als verzuim plaatsvindt, dan is het voor alle belanghebbenden zaak dat het bij kort verzuim blijft. Voor de werkgever betekent verzuim van personeel een ingrijpende verstoring van de werkprocessen in de organisatie. De werkgever moet een zieke medewerker twee jaar lang doorbetalen.

Wanneer er in die twee jaar onvoldoende inspanningen zijn gedaan voor re-integratie, kan UWV een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting, ‘loonsanctie’,  opleggen met een maximum van een jaar. Omdat opkomen tegen een eenmaal opgelegde loonsanctie in de praktijk zeer lastig blijkt, is het zaak een dergelijke sanctie te voorkomen.

Werkgeversinformatie

U kunt bij ons terecht voor ondersteuning bij de re-integratie verplichting die u hebt als werkgever jegens de werknemer. Wij begeleiden de werknemer en de werkgever bij de mogelijkheden van re-integratie.

Referenties