Plichten

De werkgever moet:

 • een ziekmelding direct doorgeven;
 • uw werknemer informeren over de aangestelde casemanager (van Keerpunt);
 • loon doorbetalen tijdens de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid volgens de wettelijke en/of geldende CAO-normen;
 • zich maximaal in spannen voor re-integratie;
 • een probleemanalyse laten opstellen door de bedrijfsarts binnen zes weken na de eerste ziektedag;
 • samen met uw werknemer een plan van aanpak opstellen voor terugkeer naar werk, het plan tussentijds evalueren en indien nodig bijstellen;
 • minimaal elke zes weken een evaluatiegesprek voeren met de werknemer;
 • voor afloop van het eerste ziektejaar samen met uw werknemer een schriftelijke eerstejaarsevaluatie opstellen;
 • alle mogelijkheden voor werkhervatting beschikbaar stellen: het eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever;
 • een re-integratiedossier aanleggen met daarin alle relevante stukken en aantekeningen;
 • in de 42e week de ziekmelding doorgeven aan UWV;
 • een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen;
 • samen met de medewerker uiterlijk 15 weken voor het derde ziektejaar een re-integratieverslag opstellen;
 • erop toezien dat de medewerker tijdig een complete WIA-aanvraag indient bij UWV.

De werknemer moet:

 • zich ziekmelden bij de werkgever;
 • de verzuimvoorschriften van uw werkgever naleven;
 • actief meewerken aan re-integratie; 
 • gehoor geven aan de oproep voor het spreekuur bij de bedrijfsarts;
 • samen met de werkgever een plan van aanpak opstellen voor terugkeer naar werk, het plan tussentijds evalueren en indien nodig bijstellen;
 • minimaal elke zes weken een evaluatiegesprek voeren met de werkgever;
 • alle mogelijkheden voor werkhervatting benutten: het eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever;
 • meewerken aan een training, behandeling of begeleiding die de casemanager of bedrijfsarts voorschrijft;
 • voor afloop van het eerste ziektejaar samen met de werkgever een schriftelijke eerstejaarsevaluatie opstellen;
 • samen met de werkgever uiterlijk 15 weken voor het derde ziektejaar een re-integratieverslag opstellen;
 • uiterlijk 13 weken voor het derde ziektejaar de WIA-aanvraag indienen bij UWV. 

Referenties