Wet Verbetering Poortwachter

In de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd wat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn bij ziekteverzuim. Een van die plichten voor werkgevers is de aanstelling van een casemanager, de re-integratiespecialist.

De re-integratiespecialist van Kenniscentrum AD(H)D en ASS:

  • is de vaste contactpersoon voor werkgever, werknemer, arbodienst en eventuele andere betrokkenen;
  • inventariseert wat de reden van het ziekteverzuim is en kijkt indien nodig samen met de bedrijfsarts welke re-integratiemogelijkheden er zijn;
  • adviseert werkgever en werknemer bij het opstellen en eventueel bijstellen van het plan van aanpak voor re-integratie;
  • zoekt voortdurend naar de beste en snelste wegen voor re-integratie;
  • heeft oog voor ieders belang en weet om te gaan met de privacy van de werknemer;
  • adviseert over en regelt indien noodzakelijk een training, behandeling of begeleiding;
  • maakt afspraken over (gedeeltelijke) werkhervatting met werkgever en werknemer en koppelt deze terug naar de verzekeraar;
  • ondersteunt bij het regelen van vergoedingen voor re-integratiekosten;
  • meldt namens de werkgever gegevens aan de ziekteverzuimverzekeraar die nodig zijn voor het afhandelen van de claim, zoals loonwaarde en of er sprake is van een vangnetsituatie of regres. Hierbij handelt Kenniscentrum AD(H)D en ASS strikt conform wetgeving en richtlijnen voor de bescherming van de privacy van de werknemer.

Referenties